ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของบริษัท พี.ยู. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด เราคือผู้นำในการจัดทำระบบบัญชี และปรึกษาปัญหากฎหมาย หากท่านต้องการผู้ช่วยที่จะเข้ามาจัดการปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชี หรือต้องการปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย เราได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญไว้คอยบริการท่าน ในอัตราค่าบริการที่ท่านต้องพึงพอใจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2522-3152-4
 


คำแนะนำเอกสารประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า

(Vendor Privacy Notice)

 

 

 

รายละเอียด และ คำแนะนำในการใช้งาน

    ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การติดต่อเพื่อขอข้อมูลต่าง ๆ ของคู่ค้า เช่น ใบเสนอราคา ตลอดจนการลงทะเบียนและทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าดังกล่าว บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าทั้งหมด ดังนั้น เพื่อรับประกันการปฏิบัติตาม PDPA ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนนี้ บริษัทต้องแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลให้แก่คู่ค้าดังกล่าวในครั้งแรกที่มีการจัด เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า โดยแจ้งไปพร้อมกับอีเมล หรือการติดต่อที่บริษัทแจ้งไปยังคู่ค้าเพื่อขอข้อมูลของคู่ค้าเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคา Vendor Form หรือการขอข้อมูลเพื่อการจัดทำสัญญากับคู่ค้าดังกล่าว

    เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง ทางบริษัทอาจพิจารณาแจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาจจัดทำเป็น Hyperlink และอ้างอิง Hyperlink ดังกล่าวไว้ในท้ายเอกสารหรือช่องทางการติดต่อต่างก็ได้ ทั้งนี้ข้อความการอ้างอิงดังกล่าวอาจมีดังนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่ [www.]

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีการทำใบ PO/PR หรือการจัดทำสัญญา

    ในกระบวนการจ้างงานคู่ค้าของบริษัท อาจมีกรณีที่บริษัทซื้อขายสินค้าหรือใช้บริการใดด้วยการชำระเงินสดหรือการโอนเงินให้แก่คู่ค้า โดยไม่ได้มีการจัดทำใบ PO/PR หรือการจัดทำสัญญา

    แต่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่ค้าบุคคลธรรมดา ซึ่งต้องแนบและนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่ค้าบุคคลธรรมดามากับเอกสารการรับเงิน เพื่อประโยชน์การทำบัญชี

    บริษัทอาจนำข้อความต่อไปนี้ไปแจ้งไว้ในแบบฟอร์มใบบันทึกจ่ายเงิน หรือแบบฟอร์มขอลงทะเบียนรับชำระโดยการโอนเงิน ที่คู่ค้าต้องกรอกข้อมูลก่อนการรับเงินได้

บริษัท พี.ยู.อินเตอร์ ลอว์ จำกัด (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน ซึ่งระบุไว้ภายใต้แบบฟอร์มฉบับนี้ รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินที่ท่านได้ให้แก่บริษัท และการจัดทำเอกสารบัญชีภาษี โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลไว้ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย และบริษัทจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นตามกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทเก็บให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการในการดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าว หากต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมาย ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่
โทร  02-522-3152-4

 
 
       
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา
Certificate PDPA Manual DPA แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด. 1
Visitor Privacy Vendor Privacy Customer Agreement แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด. 2
Customer Protection Partners Protection Area Protection แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด. 3
       
39/17 หมู่ 5 ถนนลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2522-3152-4, 0-1559-3417 แฟกซ์ 0-2522-3108
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท พี.ยู.อินเตอร์ ลอว์ จำกัด