ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของบริษัท พี.ยู. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด เราคือผู้นำในการจัดทำระบบบัญชี และปรึกษาปัญหากฎหมาย หากท่านต้องการผู้ช่วยที่จะเข้ามาจัดการปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชี หรือต้องการปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย เราได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญไว้คอยบริการท่าน ในอัตราค่าบริการที่ท่านต้องพึงพอใจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2522-3152-4
 
  รับทำบัญชี ภาษีอากรและยื่นแบบภาษีทุกชนิด
  รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรทุกประเภท
  รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ
  รับปรึกษาอรรถคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร
  รับสืบจับคดีเช็ค และพฤติกรรมบุคคล
     
 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คิดค่าบริการและค่าธรรมเนียม (เหมาจ่าย) ในราคา 10,000 บาท สำหรับทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท หากทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินงานให้ท่านเรื่อง การจองชื่อบริษัทฯ การจดหนังสือบริคณห์สนธิ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี รวมทั้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
คิดค่าบริการและค่าธรรมเนียม (เหมาจ่าย) ในราคา 6,000 บาท โดยมีขอบเขตงานดังนี้ จองชื่อห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตลอดจน ถึงขั้นตอนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดค่าบริการและค่าธรรมเนียม (เหมาจ่าย) ขึ้นอยู่กับรายการที่จด เปลี่ยนแปลง

คัดหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดค่าบริการและค่าธรรมเนียม (เหมาจ่าย) ในราคา 500 บาท

จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชคิดค่าบริการและค่าธรรมเนียม ดูตามความยากง่ายของงาน
 
  การบริการด้านจัดทำบัญชีนั้น ทางบริษัท พี.ยู. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด คิดราคาท่านในราคาที่เป็นธรรม และเป็นกันเองที่สุด โดยเราจะดูจากเอกสารและปริมาณงานที่ต้องทำ รวมทั้งความยุ่งยากของงานที่ทำอีกครั้ง

โดยเราจะให้คำปรึกษาและแนะนำงานด้านบัญชี ภาษีอากร กฎหมาย ประมวลรัษฎากร ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีรายได้นิติบุคคล และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านและของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัท พี.ยู.อินเตอร์ ลอว์ จำกัด ยังบริการท่านในเรื่องการไปรับ - ส่งเอกสาร ในการทำบัญชี และการยื่นภาษีอากรต่าง ๆ ทุกชนิด ซึ่งท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการบริหารกิจกรรมเพื่อไปนั่งรอเสียภาษีเป็นวัน ๆ หรือเสียเวลานานนับชั่วโมงที่จะนำเอกสารมาส่งให้กับเรา โดยทางบริษัทฯ จะมีผู้เชี่ยวชาญไปพบกับท่านทุกเดือนเพื่อให้ท่านได้นั่งคุยเรื่องบัญชีและภาษีอากร "อย่างจุใจ"
  ทุกวันที่ 3 ของแต่ละเดือน เก็บรายละเอียดของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  จัดทำบัญชีเงินเดือน บัญชีค่าเช่า บัญชีค่าจ้าง และบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งยื่นภาษีต่าง ๆ ได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ก่อนวันที่ 7 ของแต่ละเดือน
  จัดทำบัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการประจำเดือน
  จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย พร้อมยื่นแบบ ภ.พ.30 ก่อนวันที่ 15 ของแต่ละเดือน
  ปิดงบการเงินครึ่งปี พร้อมสรุปนำส่ง ภ.ง.ด.51 ที่สรรพากร ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม
  ยื่นสรุปบัญชีเงินเดือนของพนักงาน (ภ.ง.ด.1 ก) ที่สรรพากรเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
  ปิดงบการเงินประจำปีเมื่อสิ้นปี
  เสนองบการเงินประจำปีต่อผู้บริหาร
  เสนองบการเงินให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบ
  ปรับปรุงรายการหลังการตรวจ (ถ้ามี)
  ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
  ยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์
 
 
 
       
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ติดต่อเรา
Certificate PDPA Manual DPA แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด. 1
Visitor Privacy Vendor Privacy Customer Agreement แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด. 2
Customer Protection Partners Protection Area Protection แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด. 3
       
39/17 หมู่ 5 ถนนลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2522-3152-4, 0-1559-3417 แฟกซ์ 0-2522-3108
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท พี.ยู.อินเตอร์ ลอว์ จำกัด